งานของเรา

ท้าทายการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลในปัจจุบัน

Thinker Bank

ระบบธนาคารดิจิทัลแบบไวท์เลเบล

ดูเพิ่มเติม
Thinker LOS

ตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูล

ดูเพิ่มเติม
Thinker WISE

ระบบการตัดสินใจอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม
Gideon

การซื้อขายพลังงานอย่างไร้ข้อจำกัด

ดูเพิ่มเติม
Agri Trac

ระบบติดตามและตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตร

ดูเพิ่มเติม
Verified Credentials

ระบบข้อมูลทางดิจิตอลกำลังพลิกโฉมระบบการศึกษาทั่วโลก

ดูเพิ่มเติม

ความสำเร็จ

ผลงานที่ผ่านมาของบล็อคฟินท์

สนใจร่วมธุรกิจกับเรา?
Mailbox